VTH Academie

Thema's: Samenspel tussen RvT en bestuur, Omgeving en stakeholders, Werkgeverschap

Leergang de startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang

Bent u net begonnen als toezichthouder of bent u van plan om toezichthouder te worden binnen het onderwijs of de kinderopvang? U heeft uiteraard een beeld en een verwachting hoe het zal zijn, wat er van u verwacht wordt en wat u zult tegenkomen aan vraagstukken en thema’s. Een goede voorbereiding is van belang, want toezichthouden is een professionele discipline, bijna een vak. Toezichthouden moet u leren, in de praktijk door ervaring op te doen, maar ook door u te scholen en inzichten te verwerven. Inzichten in de uitgangpunten van het model van toezicht en bestuur, kennis van de ontwikkelingen in het governance denken en doen de afgelopen jaren, en zicht op de valkuilen en uitdagingen.
 • 3 dagen

De leergang De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang is speciaal ontwikkeld om u als toezichthouder op weg te helpen. De leergang geeft inzicht in de uitgangpunten en de ontwikkeling van governance, de werkwijzen voor toezicht en bestuur en de valkuilen en uitdagingen die daarbij horen.

Het toezichthouderschap is een discipline met vele dimensies. In een beperkte tijdsspanne is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de besturing van de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling evenals de ontwikkeling hiervan. De context waarbinnen de organisatie of instelling opereert, verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook ten opzichte van de samenleving, neemt daarbij toe. Deze leergang is bedoeld voor de toezichthouder die zich vanuit de meest actuele inzichten wil bekwamen in de elementaire kennis en vaardigheden van het toezichthouderschap.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Doelstellingen:

 • Na het volgen van deze leergang bent u in staat om op een vakbekwame wijze uw toezichthouderschap vorm te geven in de specifieke domeinen van onderwijs en kinderopvang. U leert uw rol als toezichthouder beter te definiëren en in te vullen.
 • U krijgt de nieuwste inzichten op toezichthouden aangereikt en handvatten om deze goed toe te passen in de praktijk;
 • U versterkt uw vaardigheden m.b.t. vragen stellen en observeren; m.b.t. analyseren, interpreteren en beoordelen; en m.b.t. interveniëren (waaronder het lastige gesprek).

Wat brengt deze leergang u en uw collega’s?
De basisleergang bestaat uit twee fysieke opleidingsdagen die u wegwijs maken in de beginselen van (goed) toezicht.  Het programma wordt verrijkt met een aantal online E-learnings die u op eigen gelegenheid kunt volgen. Na de twee opleidingsdagen kiest u naar eigen interesse of leerbehoefte een opleiding uit het basispakket. Zo bieden wij u de benodigde basiskennis en stemmen af op specifieke leerbehoefte(n) van de deelnemers.

In het 2-daags programma komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde:

 • De historische ontwikkeling van de governance;
 • De governance code en de principes van de VTOI-NVTK;
 • De 4 rollen in het toezicht;
 • De inrichting en werkwijze van de raad;
 • Toezichtvisie, toezicht- en toetsingskader;
 • Informatieverwerving: hoe doet u dat?;
 • Het samenspel tussen bestuur en toezicht en binnen de raad;
 • Dynamische oordeelsvorming (het stellen van vragen);
 • Situationeel toezicht en interventie.

Online leeromgeving
U krijgt toegang tot de online leeromgeving van de Academie. Daarin kunt u veel voorbereidend inhoudelijk materiaal vinden als wel naslagwerk. Tevens treft u themagerichte video’s en vragen of opdrachten aan. Deze online leeromgeving is na start van de opleiding een jaar beschikbaar voor u.

Hoofdlijnen van het programma

Voorbereiding U volgt de E-learning Code Goed Toezicht – 7 principes
Dag 1 U neemt deel aan de eerste dag van de leergang
Tussen dag 1 en dag 2 U volgt het online college Dynamische Oordeelsvorming
Dag 2 U neemt deel aan de tweede dag van de leergang
Na 4/5 weken U kunt deelnemen aan een Zoom-sessie
Aanvullende eendaagse opleiding U kiest uit het basispakket een eendaagse opleiding uit.

Voorbereiding voor dag 1
In de E-learning Code Goed Toezicht worden de 7 principes voor goed toezichthouden besproken. De principes zijn afkomstig uit de Code ‘Goed Toezicht; IJken en Verrijken’ van de VTOI-NVTK: Legitimiteit en compliance, Maatschappelijke verantwoordelijkheid, Integriteit, Transparantie en openheid, Interne en externe verbinding, Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen en Verantwoording. Naast het volgen van de E-learning zijn er nog een aantal themagerichte video’s en opdrachten om u goed voor te bereiden op de eerste opleidingsdag.

Dag 1:  De basis van modern toezichthouderschap in onderwijs en kinderopvang
Tijdens deze dag worden de basisprincipes van goed toezicht uitgewerkt en komen de nieuwste inzichten van de governance in onderwijs en kinderopvang aan de orde:

 • Historische ontwikkeling van governance;
 • Kennismaking met brancheverenigingen en Codes voor goed bestuur en toezicht;
 • Maatschappelijke opdracht van het toezichthouden;
 • De ruggengraat: toezichtvisie, toezicht- en toetsingskader, informatie-protocol;
 • Essentials en rollen van de RvT: toezichthouden en werkgeverschap;
 • Werken met commissies en goed werkgeverschap (remuneratie en beloning);
 • Oordeel- en besluitvorming: dynamische oordeelsvorming.

Voorbereiding dag 2
Als voorbereiding op dag 2 volgt u het online college ‘Dynamische oordeelsvorming’. Aan de hand van een vijftal thema’s neemt dit college u mee door het proces van het komen tot oordelen. Naast het volgen van het volgen van het online college zijn er nog een aantal  opdrachten om u goed voor te bereiden op de tweede opleidingsdag.

Dag 2: Governance in de praktijk
Tijdens deze dag worden de rollen van goed toezicht nader uitgewerkt en komen een aantal belangrijke vaardigheden aan bod die de toezichthouder moet kunnen hanteren binnen de Raad en in het samenspel met de bestuurder.

 • Relatie en samenspel met bestuur;
 • Verdieping Klankbordrol;
 • Dynamische Oordeelsvorming (casuïstiek & vragen stellen);
 • Situationeel toezicht.;
 • Workshop : Toezicht op kwaliteit van onderwijs en Kinderopvang;
 • Positionering van de raad van toezicht in het gehele krachtenveld;
 • Netwerkrol: houding bij omgang met belanghebbenden;
 • Teamposities en dynamiek in de raad: het spel in de raad en van het team en de rol van de voorzitter;
 • Opdracht : eerste aanzetten voor het uitschrijven van een eigen toezichtvisie.

Na dag 2: Aanvullende Zoom-sessie (na 4-5 weken)
Deelnemers zijn uitgedaagd om een toezichtvisie te schrijven en deelnemers verrijken elkaar met elementen daaruit. Verder wordt teruggeblikt op de leergang en is er ruimte voor reflectie, vragen en casuïstiek (dilemma’s, rolafbakening etc.) naar aanleiding van de inhoud van de leergang.

De aanvullende eendaagse opleiding
Als deelnemer aan de leergang De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang kiest u een eendaagse opleiding uit het aanbod van de VTH Academie uit en vormt zo het start-pakket dat bestaat uit de basisopleiding en een aanvullende opleiding.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden