VTH Academie

Thema's: Beleid, Risicobeoordeling, Sociale veiligheid, Wetgeving

Toezichthouden op sociale veiligheid

  • 1 dag

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in organisaties zijn veelvuldig in het nieuws. Klachten over leidinggevenden komen binnen bij toezichthouders en commissarissen. Ook verschijnen er meer en meer onderzoeken naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag en wordt er gewezen op lacunes in het beleid van organisaties. Hoe is het gesteld met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de organisatie waar u toezicht op houdt? Is het onderwerp van gesprek in de Raad van Toezicht? Wat kunt en moet u er als toezichthouder mee?

Leden van Raden van Toezicht worden eerder ter verantwoording groepen en krijgen een expliciete rol bij het realiseren van een integrale aanpak. In steeds meer governance codes wordt aandacht besteed aan het toezichthouden op sociale veiligheid. De codes geven richtlijnen over waar toezicht op gehouden moet worden. Daarnaast is er wetgeving, bijvoorbeeld de Arbowet, die voor de toezichthouder van belang is om kennis van te hebben.

Centraal in deze eendaagse opleiding staat steeds het handelingsperspectief van de Raad van Toezicht. Wat staat u te doen als individueel lid en wat wordt van u verwacht als voltallige Raad? Er is voldoende ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek als toezichthouder.

U gaat naar huis met basiskennis over de problematiek van sociale veiligheid en u kent de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Tevens bent u bijgepraat over de aanpak van de huidige professionele dienstverlening, zowel preventief als curatief.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTW Academie (Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Programma 
Het programma is opgebouwd op basis van een aantal vragen die alle toezichthouders zouden moeten kunnen beantwoorden.

  • Wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen, definities, aard en omvang?
  • Wat zijn gevolgen en risico’s van ongewenste omgangsvormen en hoe zijn deze te identificeren en te beheersen?
  • Welke verplichtingen voor beleid vloeien voort uit de Arbowet en de wetgeving gelijke behandeling?
  • Hoe verhoudt beleid voor een veilig werkklimaat zich tot het realiseren van de doelen van de organisatie?
  • Hoe houd ik in mijn rol als toezichthouder op de monitoring en borging van het beleid?
  • Welke informatie heb ik nodig om goed toezicht te kunnen houden op het thema sociale veiligheid binnen de hogeschool?
  • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van CvB, management, vertrouwenspersonen, klachtencommissie, HR, GMR (OR) en RvT?
  • Wie van de RvT gaat hoe om met meldingen en klachten?

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden